fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Versie 2.2, februari 2024
_____

Artikel 1: Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Xplore Freerunning;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer;
 • Lid/Leden: specifiek die opdrachtgevers die de eigen freerun lessen volgen van Xplore Freerunning;
 • Trainingen: het lesgeven in de sport freerunning. 

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
  1. Iedere offerte, overeenkomst en aanbieding tussen Xplore Freerunning en een opdrachtgever waarop Xplore Freerunning deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  2. Overeenkomsten met Xplore Freerunning, voor de uitvoering waarvan door Xplore Freerunning en derden dienen te worden betrokken.
  3. de medewerkers van Xplore Freerunning en haar vennoten.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Xplore Freerunning en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever.
 4. Bij enige onduidelijkheid betreffende de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Wanneer tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Deze bepalingen zijn van toepassing, ook wanneer geen strikte naleving van deze voorwaarden verlangd wordt door Xplore Freerunning.
 7. Deze bepalingen zijn van toepassing, ook wanneer Xplore Freerunning in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes en aanbiedingen van Xplore Freerunning zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. 
 2. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan Xplore Freerunning niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Xplore Freerunning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Xplore Freerunning anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Xplore Freerunning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Xplore Freerunning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Xplore Freerunning ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Xplore Freerunning kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Xplore Freerunning op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Xplore Freerunning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Xplore Freerunning gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien Xplore Freerunning tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Xplore Freerunning gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 8. In geval van ontbinding, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Xplore Freerunning vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. 
 9. De vorderingen van Xplore Freerunning op de Opdrachtgever zijn in geval van lid 8 van dit artikel onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Overdracht

 1. Bij tussentijdse opzegging door Xplore Freerunning, zal Xplore Freerunning in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Xplore Freerunning extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Xplore Freerunning anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. Xplore Freerunning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Kortom: in geval van overmacht. 
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xplore Freerunning geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xplore Freerunning niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, brand, pandemie, noodweer, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in het bedrijf van Xplore Freerunning, zodanig ziekteverzuim van personeel van Xplore Freerunning dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd, blokkade.
 3. Xplore Freerunning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Wanneer Xplore Freerunning ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Xplore Freerunning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. De opdrachtgever dient het door Xplore Freerunning verstrekte inschrijfformulier volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord met betaling via iDeal, bankoverschrijving of SEPA-incasso.
 2. Facturatie is altijd in 1 termijn tenzij anders afgesproken.
 3. Betaling door middel van factuur dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door Xplore Freerunning aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Xplore Freerunning aangegeven. 
 4. Xplore Freerunning is gerechtigd om periodiek te factureren.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van drie procent (3%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 
 6. De in lid 5 van dit artikel genoemde rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen contractprijs, tenzij anders is besproken. 
 8. Indien Opdrachtgever de factuur na veertien (14) dagen niet voldaan heeft zal er een herinnering gestuurd worden, waarin een tweede termijn van veertien (14) dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Na de tweede termijn van veertien (14) dagen zal er een aanmaning volgen waarin een laatste termijn van veertien (14) dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Xplore Freerunning de vordering ter incasso uithanden geven aan een gerenommeerd en landelijk opererend incassobureau.
 9. Xplore Freerunning heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Xplore Freerunning kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Xplore Freerunning kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 10. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Xplore Freerunning verschuldigde bedrag. 
 11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 12. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 13. Indien Xplore Freerunning echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Activiteiten: feestjes/bedrijfsuitjes/workshops

 1. De Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen minimaal zeven (7) werkdagen vooraf zowel telefonisch als via e-mail moeten worden gemeld aan Xplore Freerunning.
 2. Voor annuleringen korter dan 7 werkdagen worden de kosten in rekening gebracht.
 3. De Opdrachtgever stemt in dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 9: Abonnement en opzegging

 1. Leden gaan het lidmaatschap van Xplore Freerunning aan voor een termijn van 12 maanden (voordeel-abonnement) of 1 maand (flex-abonnement).
 2. De betaling van de contributie van Xplore Freerunning gaat via facturering voorafgaand aan de eerste training tenzij Xplore Freerunning anders bepaalt.
 3. Indien je je lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat schriftelijk te gebeuren op uiterlijk de 24e dag van de maand.
 4. Na opzegging van het abonnement worden de abonnementskosten voor nog één kalendermaand in rekening gebracht.
 5. Bij opzegging na de uiterlijke opzegdatum worden zowel de eerstvolgende als de daaropvolgende maand in rekening gebracht.
 6. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet mogelijk om de betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te krijgen.
 7. Xplore Freerunning behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten unilateraal aan te passen. Deelnemers zullen minimaal 30 dagen voor een prijsaanpassing hiervan in kennis gesteld worden.
 8. Xplore Freerunning zal op officiële feestdagen, schoolvakanties en op Bevrijdingsdag (5 mei) beperkt of niet actief zijn. Xplore Freerunning houdt zich het recht voor ook in vakantieperiodes een beperkt rooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten. Aanpassingen in het rooster zullen op tijd kenbaar worden gemaakt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij in een goede lichamelijke conditie te verkeren en geen medische indicaties of medicaties te hebben die deelname aan dit programma zouden kunnen beperken. 
 2. Xplore Freerunning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van Xplore Freerunning over medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.
 4. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts.
 5. Xplore Freerunning verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
 6. Deelname geschiedt op eigen risico. 
 7. Xplore Freerunning is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname.
 8. Door de coaches van Xplore Freerunning gegeven instructies is men niet verplicht op te volgen. De deelnemer wordt door Xplore Freerunning tot geen enkele oefening gedwongen. Het staat de deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een oefening mee te doen. Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder instructies van coaches – worden geheel naar eigen inschatting en dus geheel op eigen risico uitgevoerd. 
 9. Xplore Freerunning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen., tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht, dan dient dit direct gemeld te worden bij de leiding van Xplore Freerunning. Mogelijke kosten van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de deelnemers – zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op Xplore Freerunning, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Xplore Freerunning tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Xplore Freerunning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Xplore Freerunning toerekenbaar is.
 2. Indien Xplore Freerunning uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Xplore Freerunning zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Xplore Freerunning, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. 
 4. Alle kosten en schade aan de zijde van Xplore Freerunning en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xplore Freerunning partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Xplore Freerunning is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Xplore Freerunning het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen via:
  Link: www.xplorefreerunning.nl/voorwaarden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14: Overige bepalingen

 1. Ieder nieuw lid is eenmalig inschrijfkosten van €15 verschuldigd bij aanvang van het lidmaatschap.
 2. De tekst op de website van Xplore Freerunning is bindend, in geval er bij andere correspondentie onzorgvuldigheden zijn opgetreden.
 3. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld email adres, dan moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Xplore Freerunning.
 4. Door aanmelding gaat u akkoord met eventuele publicaties van beeldmateriaal waarop het lid voorkomt, dat in opdracht van de organisatie is gemaakt tijdens lessen/activiteiten. Bij bezwaar explicitiet mailen naar administratie@xplorefreerunning met de titel: bezwaar publicatie beeldmateriaal.
 5. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op gepaste wijze bestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing, schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van contributiegelden.
 6. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pest- of intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement, zonder restitutie van contributiegelden.
 7. Xplore Freerunning behoudt het recht om het tijdstip en de locatie van de vaste lessen te wijzigen indien nodig.