fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

XPLORE FREERUNNING
ALGEMENE VOORWAARDEN
_____

Artikel 1: definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Opdrachtnemer: Xplore Freerunning;
 • Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer;
 • Trainingen: het lesgeven in de sport Freerunning in een veilige trainomgeving.

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. a. Iedere offerte, overeenkomst en aanbieding tussen Xplore Freerunning en een
  opdrachtgever waarop Xplore Freerunning deze voorwaarden van toepassing heeft
  verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
  is afgeweken.
  b. Overeenkomsten met Xplore Freerunning, voor de uitvoering waarvan door
  Xplore Freerunning en derden dienen te worden betrokken.
  c. De medewerkers van Xplore Freerunning en haar vennoten.
 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het
  overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
  Xplore Freerunning en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden ten einde
  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen
  te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
  oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op eventuele inkoop of andere
  voorwaarden van Opdrachtgever.
 3. Bij enige onduidelijkheid betreffende de uitleg van een of meerdere bepalingen van
  deze algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
  deze bepalingen.
 4. Wanneer tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene
  voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest
  van deze algemene voorwaarden.
 5. Deze bepalingen zijn van toepassing, ook wanneer geen strikte naleving van deze
  voorwaarden verlangd wordt door Xplore Freerunning.
 6. Deze bepalingen zijn van toepassing, ook wanneer Xplore Freerunning in enige
  mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
  bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes en aanbiedingen van Xplore Freerunning zijn vrijblijvend, tenzij in de
  offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 2. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op
  geen enkele wijze enig recht worden ontleend indien het product of dienst waarop
  de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar
  is.
 3. Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
  aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
  verschrijving bevat, kan Xplore Freerunning niet aan zijn offertes of aanbiedingen
  worden gehouden.
 4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
  aanbod dan is Xplore Freerunning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
  dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Xplore
  Freerunning anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Xplore Freerunning niet tot het verrichten
  van een
  gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere
  heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te
  maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en
  administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Xplore Freerunning is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten
  of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit
  de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de
  overeenkomst Xplore Freerunning ter kennis gekomen omstandigheden goede
  grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,
  indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
  zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
  en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de
  zijde van de opdrachtgever niet langer van Xplore Freerunning kan worden
  gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
  condities zal nakomen.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van
  Xplore Freerunning op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Xplore Freerunning de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij
  zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Xplore Freerunning
  gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor
  direct en indirect ontstaan.
 5. Indien Xplore Freerunning tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen
  enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige
  wijze ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgeverzijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
  niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is
  Xplore Freerunning gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang
  te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
  schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van
  wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert,
  dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of
  gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en
  afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst
  gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden
  gebracht.
 8. In geval van ontbinding, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement,
  van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is
  opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere
  omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen
  kan beschikken, staat het Xplore Freerunning vrij om de overeenkomst terstond en
  met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren,
  zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling.
 9. De vorderingen van Xplore Freerunning op de opdrachtgever zijn in geval van lid 8
  van dit artikel onmiddellijk opzegbaar

Artikel 5: Overdracht

 1. Bij tussentijdse opzegging door Xplore Freerunning, zal Xplore Freerunning in
 2. overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten
  werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever
  toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor
  Xplore Freerunning extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
  Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten
  binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Xplore Freerunning
  anders aangeeft.

Artikel 6: Overmacht

 1. Xplore Freerunning is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
  wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
  geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Kortom: in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
  oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Xplore Freerunning geen invloed kan
  uitoefenen, doch waardoor Xplore Freerunning niet in staat is de verplichtingen na
  te komen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: oorlog of daarop
  gelijkende situaties, brand, oproer, vandalisme, sabotage, boycot, werkstaking in
  het bedrijf van Xplore Freerunning, zodanig ziekteverzuim van personeel van Xplore
  Freerunning dat de uitvoering van de overeenkomst ernstig wordt belemmerd,
  blokkade.
 3. Xplore Freerunning kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de
  verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
  dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
  zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Wanneer Xplore Freerunning ten tijde van het intreden van overmacht zijn
  verplichtingen
  uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en
  aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
  toekomt, is Xplore Freerunning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
  na te komen gedeelte separaat te factureren.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

 1. De opdrachtgever dient het door Xplore Freerunning verstrekte inschrijfformulier
  volledig naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
  Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat de opdrachtgever akkoord
  met betaling via iDeal of bankoverschrijving.
 2. Facturatie per email vindt één (1) keer per jaar, drie (3) keer per jaar of vijf (5)
  keer per jaar plaats.
 3. Automatisch incasso vindt één (1) keer per jaar, drie (3) keer per jaar of vijf (5)
  keer per jaar plaats.
 4. Betaling doormiddel van factuur dient steeds te geschieden binnen veertien (14)
  dagen na factuurdatum, op een door Xplore Freerunning aan te geven wijze in de
  valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Xplore Freerunning
  aangegeven.
 5. Xplore Freerunning is gerechtigd om periodiek te factureren.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan
  is de
  Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente
  verschuldigd van drie procent (3%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is,
  in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.
 7. De in lid 6 van dit artikel genoemde rente over het opeisbare bedrag zal worden
  berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment
  van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. De overeenkomst gaat in na betaling van de volledige overeengekomen
  contractprijs, tenzij
  anders is besproken.
 9. Indien Opdrachtgever de factuur na veertien (14) dagen niet voldaan heeft zal er
  een herinnering gestuurd worden, waarin een tweede termijn van veertien (14)
  dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Na de tweede termijn van
  veertien (14) dagen zal er een aanmaning volgen waarin een laatste termijn van
  veertien (14) dagen geboden wordt om tot betaling over te gaan. Geeft
  opdrachtgever geen gehoor aan de gestelde termijn in de aanmaning zal Xplore
  Freerunning de vordering ter incasso uithanden geven aan een gerenommeerd en
  landelijk opererend incassobureau.
 10. Xplore Freerunning heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te
  laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
  mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
  de lopende rente. Xplore Freerunning kan, zonder daardoor in verzuim te komen,
  een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde
  voor de toerekening van de betaling aanwijst.
  Xplore Freerunning kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien
  daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden
  voldaan.
 11. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan
  Xplore Freerunning verschuldigde bedrag.
 12. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet
  op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231
  tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur
  om een andere reden op te schorten.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van
  zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
  buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
  worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
  gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
 14. Indien Xplore Freerunning echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
  redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor
  vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
  zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over
  de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8: Activiteiten: feestjes/bedrijfsuitjes/workshops

 1. De Opdrachtgever erkent dat de trainingen zijn gereserveerd en dat annuleringen
  minimaal zeven (7) werkdagen vooraf zowel telefonisch als via e-mail moeten
  worden gemeld aan Xplore Freerunning.
 2. Voor annuleringen kort dan 7 werkdagen worden de kosten in rekening gebracht.
 3. De Opdrachtgever stemt in dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en
  plaats zullen beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van
  een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te
  breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd.

Artikel 9: Abonnement: vakanties en officiële feestdagen.

 1. Xplore Freerunning zal op officiële feestdagen, schoolvakanties en op
  Bevrijdingsdag (5 mei) beperkt of niet actief zijn. Xplore Freerunning houdt zich
  het recht voor ook in vakantieperiodes een beperkt rooster te hanteren, zonder dat
  dit zal leiden tot vermindering van abonnementskosten.
  Roosteraanpassingen zullen op tijd kenbaar worden gemaakt.
 2. Xplore Freerunning behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten
  unilateraal aan te passen. Deelnemers zullen minimaal 30 dagen voor een
  prijsaanpassing hiervan in kennis gesteld worden.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever bevestigt hierbij in een goede lichamelijke conditie te verkeren
  en geen medische indicaties of medicaties te hebben die deelname aan dit
  programma zouden kunnen beperken.
 2. Xplore Freerunning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren
  van Xplore Freerunning over medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie.
 4. Medisch advies kan Opdrachtgever inwinnen bij uw eigen (behandelend) arts.
 5. Xplore Freerunning verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.
 6. Deelname geschiedt op eigen risico.
 7. Xplore Freerunning is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die
  de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van de deelname.
 8. Door de coaches van Xplore Freerunning gegeven instructies is men niet verplicht
  op te volgen. De deelnemer wordt door Xplore Freerunning tot geen enkele
  oefening gedwongen. Het staat de deelnemer geheel vrij om wel of niet aan een
  oefening mee te doen. Alle acties ondernomen door de deelnemer – met of zonder
  instructies van coaches – worden geheel naar eigen inschatting en dus geheel op
  eigen risico uitgevoerd.
 9. Xplore Freerunning is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van
  eigendommen., tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe
  te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook
  voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van
  letsel of overlijden. Mocht schade toch onverhoopt worden aangericht, dan dient
  dit direct gemeld te worden bij de leiding van Xplore Freerunning. Mogelijke kosten
  van toegebrachte schade aan omgeving, goederen of personen door de deelnemers –
  zowel voor, tijdens als na een training – kunnen niet verhaald worden op Xplore
  Freerunning, maar komen geheel voor rekening van de desbetreffende deelnemer.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Xplore Freerunning tegen alle aanspraken van derden
  welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de
  Overeenkomst samenhangen.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Xplore Freerunning voor eventuele aanspraken van
  derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
  waarvan de oorzaak aan andere dan aan Xplore Freerunning toerekenbaar is.
 2. Indien Xplore Freerunning uit dien hoofde door derden mocht worden
  aangesproken, dan is
  de Opdrachtgever gehouden Xplore Freerunning zowel buiten als in rechte bij te
  staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag
  worden.
 3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate
  maatregelen, dan is Xplore Freerunning, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf
  daartoe over te gaan.
 4. Alle kosten en schade aan de zijde van Xplore Freerunning en derden daardoor
  ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Xplore Freerunning partij is, is uitsluitend het
  Nederlands
  recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
  buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
  partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Xplore Freerunning is bij uitsluiting bevoegd
  van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
  Niettemin heeft Xplore Freerunning het recht het geschil voor te leggen aan de
  volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
  hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13: Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn ook te raadplegen via:
  Link: www.xplorefreerunning.nl/algemene-voorwaarden.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de
  uitleg daarvan.

Artikel 14: overige bepalingen

 1. Personen die trainingen volgen bij Xplore Freerunning worden leden of lid
  genoemd.
 2. De tekst op de website van Xplore Freerunning is bindend, in geval er bij andere
  correspondentie onzorgvuldigheden zijn opgetreden.
 3. Opdrachtgever gaat het lidmaatschap van Xplore Freerunning aan voor een termijn
  van één jaar.
 4. Binnen het lidmaatschap van Xplore Freerunning onderscheiden we twee vormen
  voor wat
  betreft de termijn die wordt aangegaan:
  o Deeltermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt vanaf het
  moment van
  aanmelden tot en met 31 Augustus van het betreffende jaar. Je
  betaalt slechts over de periode van lidmaatschap contributie. Dit is
  enkel mogelijk in het eerste jaar van lidmaatschap.
  o Jaartermijn: hieronder wordt verstaan de termijn die loopt van 1
  september tot en
  met 31 augustus van het betreffende jaar. Je betaalt voor het gehele
  kalenderjaar contributie. Dit is alleen mogelijk in het tweede of aan
  volgende jaren van lidmaatschap.
 5. Bij tussentijdse opzegging gedurende de looptijd van een termijn is het niet
  mogelijk om de
  betaling voor deze termijn te stoppen of om (een deel van) de betaling terug te
  krijgen.
  Indien je, je lidmaatschap wilt beëindigen, dient dat schriftelijk te gebeuren vóór
  15 Juli van het jaar waarin men voor het laatst lid wenst te zijn.
  a. Bij opzegging na 15 Juli van het jaar waarin men voor het laatst lid wenst te
  zijn, dient de contributie voor Xplore Freerunning voor het komende jaar
  nog betaald te worden
  b. De betaling van de contributie van Xplore Freerunning gaat via facturering
  voorafgaand aan de eerste training tenzij Xplore Freerunning anders
  bepaalt.
  c. Betaling kan in 1, 3 of 5 termijnen.
 6. Veranderen de N.A.W. gegevens of andere informatie bijvoorbeeld email adres, dan
  moeten deze zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan Xplore Freerunning.
 7. Door aanmelding gaat u akkoord met eventuele publicaties van beeldmateriaal
  waarop het lid voorkomt, dat in opdracht van de organisatie is gemaakt tijdens
  lessen/activiteiten. Bij bezwaar explicitiet mailen naar
  administratie@xplorefreerunning met de titel: bezwaar publicatie beeldmateriaal.
 8. Leden zullen ten alle tijden de aanwijzingen en regels van de trainer(s) moeten
  opvolgen. Deze regels zijn om de veiligheid te kunnen waarborgen, in de ruimste
  zin van het woord. Het niet opvolgen van deze regels en aanwijzingen wordt op
  gepaste wijze bestraft door de trainer(s). Bij herhaling kan er in een gesprek door
  de leiding, ouders en betreffend lid over worden gegaan tot waarschuwing,
  schorsing en uiteindelijk zelfs mogelijk royement, zonder restitutie van
  contributiegelden.
 9. Diefstal, opzettelijk kapot maken van materialen of accommodatie, bewezen pestof
  intimiderend gedrag, vechten of andersoortig gedrag waardoor er een of
  meerdere personen of delen van materialen of accommodatie wordt beschadigd
  (mentaal of fysiek) is ten alle tijden reden voor direct royement,zonder restitutie
  van contributiegelden.